سفارش تبلیغ
صبا ویژن

86/4/27
7:29 عصر

ladies and gentelmen DEEP DISH

بدست نازی | admin در دسته

Deep Dish<\/h1>

  / artists (D)

 

Sharam "Sharam" Tayebi, Ali "Dubfire" Shirazinia

 

Deep Dish are the duo of Dubfire and Sharam. Originally from Iran, they took root in the Washington, DC area in the early 90\s and established themselves as top-flight producers and DJ\s, releasing several mix-cds (most notably "Penetrate Deeper") and building production credits on Tribal Records and their own Deep Dish Recordings. They had successful collaborations with BT and Carl Craig, and several of their remixes were instant classics, including their remixes of "Hideaway" by De\Lacy, and Sandy B\s "Make The World Go \Round". Their "Yoshiesque" and "Global Underground: Moscow" mix-cds brought them massive acclaim around the turn of the century, and they now rank among the most popular DJ\s in the world, while continuing to chalk up remixes for the likes of Madonna, DJ Rap, Delerium, and Justin Timberlake. They run the popular house label Yoshitoshi, as well as its sister labels Shinichi and Yo!.


86/4/25
11:26 عصر

خورشید خانوم

بدست نازی | admin در دسته

خورشید خانوم چارقد مشکی نمیخواست...مثل شما با این سر و شکل و لباس کپه ی نور ما سبک تر از هواست ..خورشید خانوم رهاتر از من و شماست......هرکی میخواد با کلاشی سر کلاس نقاشی پیرهن گلدار نکشیم

خاطره ی یار نکشیم درخت سرباز نکشیم بدتر ار اوون ساز نکشیم باید بدونه عاقبت دو بال پرواز میکشیم درهای این مدرسه رو رنگی و دل باز میکشیم رو کاغذهای بی صدا ساز میکشیم ساز میکشیم...


86/4/25
3:2 عصر

مقام زن در ایران باستان و در شاهنشاهی هخامنشی

بدست نازی | admin در دسته

در ایران باستان همیشه مقام زن و مرد برابر و در کنار هم ذکرشده است، حتی گروهی از ایزدان مانند آناهیتا زن هستندو در میان امشاسپندان ، امرداد و خرداد و سپندارمذ ، که صفات اهورامزدا است زن میباشند.

وآنچه در اوستا آمده است همه نشانه ای از همسنگی زن و مرد است، در فروردین یشت چنین آورده شده : اینک فروهر همه مردان و زنان پاک را می ستائیم آنان که روان هایشان در خور ستایش و فروهر هایشان شایسته است اینک فروهر همه مردان و زنان پاکدین را می ستائیم.

در زمان شاهنشاهی هخامنشیان ، براساس لوح های گلی تخت جمشید زنان هم دوش مردان در ساختن کاخ های شاهان هخامنشی دست داشتند و دستمزد برابر دریافت می نمودند، پیشه بیشتر زنان در دوره هخامنشیان صیقل دادن نهائی سنگ نگاره ها و همچنین دوخت و دوز و خیاطی بوده است. بنابراین در شاهنشاهی بزرگ هخامنشی با برابری و تساوی خقوق زنان با مردان سر و کار داریم.

86/4/25
2:57 عصر

ورزش در ایران باستان

بدست نازی | admin در دسته

یکی از پدیده های تمدن در ایران باستان که هم پایهء دینی دارد و هم سنت ملی، نیرومندی، و بهداشت تن و روان است. آموزشهای اشوزرتشت درباره تندرستی و سلامت جسم زینت بخش برگهای فراوانی از اوستا و کتابهای دیگر زرتشتی است. واین دستورها همواره پایه فلسفه معنوی ایرانیان باستان و راهنمای زندگی ایشان بوده است.
نیاکان ما در پرتو ورزشهای گوناگونی مانند سواری، تیراندازی، چوگان بازی، کشتی و پهلوانی و شطرنج، خود و فرزندانشان را به زیور این نشانه های نیکو می آراستند. ایرانیان باستان همواره به این نکته توجه داشته اند که ورزش وسیله ای است برای نیرومندی، و نیرومندی برای دستگیری از ضغیفان، نه برای زورگویی

86/4/25
9:59 صبح

سورنا(سردار بزرگ ایرنی)

بدست نازی | admin در دستهسورنا یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ است که سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی کرد و رومیها را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، برای نخستین بار با شکستی سخت و تاریخی روبرو ساخت. «ژول سزار» Julius Caesar و «پومپه» Pompee و «کراسوس» Crassus سه تن از سرداران بزرگ روم بودند که کشورهای پهناوری را که به تصرف این دولت درآمده بود، اداره می‌کردند. «کراسوس» فرمانروای شام (سوریه) بود و برای گسترش دولت روم در آسیا، سودای چیرگی بر ایران و سپس هند را در سر می‌پروراند و سرانجام با حمله به ایران این نقشه خویش را عملی ساخت. «کراسوس» با سپاهی مرکب از 42 هزار نفر از لژیونهای ورزیده روم که خود فرماندهی آنان را بر دوش داشت به سوی ایران روانه شد و « ارد» ( اشک 13) پادشاه اشکانی، سورنا سردار نامی ایران را کارگزار جنگ با کراسوس و رفع رومیها کرد. نبرد میان دو کشور در سال 53 پیش از زادروز در جلگه‌های بین‌النهرین و در نزدیکی شهر «حران» ( کاره Carrhae ) روی داد. در جنگ «حران»، سورنا با یک نقشه نظامی ماهرانه و به یاری سواران پارتی که تیراندازان چیره دستی بودند، توانست یک سوم سپاه روم را نابود و دستگیر کند. «کراسوس» و پسرش «فابیوس» Fabius در این جنگ کشته شدند و تنها شمار اندکی از رومیها موفق به فرار گردیدند. جنگ حران که نخستین جنگ میان ایران و روم به شمار می‌رود، دارای اهمیت بسیار در تاریخ است زیرا رومیها پس از پیروزیهای پی‌درپی برای نخستین بار در جنگ شکست بزرگی خوردند و این شکست به قدرت آنان در دنیای آن روز سایه افکند و نام ایران و دولت پارت را بار دیگر در جهان پرآوازه کرد. همانگونه که دولت بزرگ هخامنشی در گسترش مرزهای خود در غرب برای نخستین بار با دیوار محکم یونانی برخورد و پیشرفتش در اروپا متوقف گردید، دولت جهانگیر روم نیز در پیشرفت مرزهای خود در شرق، با سد نیرومند ایرانی روبرو شد و از آن زمان به بعد گسترش و توسعه آن دولت در آسیا، پایان پذیرفت. پس از پیروزی «سورنا» بر «کراسوس» و شکست روم از ایران، نزدیک به یک سده، رود فرات مرز شناخته شده میان دو کشور گردید و رومیها برای جلوگیری از شکستهای آینده و به پیروی از ایرانیان ناچار شدند به وجود سواره نظام در سپاه خود توجه بیشتری بنمایند

<      1   2   3   4   5   >>   >